Over onze stichting

Wie en waarom wij zijn

Wie zijn wij

Wij hebben persoonlijk ervaren wat Contactgericht Spelen en Leren kan betekenen voor een gezin met een kind met autisme of autistiforme kenmerken. Welke bijzondere resultaten kunnen worden behaald met de kennis en ervaring die stichting Horison ouders biedt. Hoe een kind zich, vaak tegen alle prognoses in, kan ontwikkelen met behulp van begeleiding of een speelprogramma op basis van CSL. Dat gunnen wij alle gezinnen met een bijzonder kind.

Tegelijkertijd zien we dat gezinnen soms terughoudend zijn. Omdat ze CSL niet kennen, specifieke kennis over de methode missen of financieel niet in staat zijn een cursus te volgen of een professioneel CSL thuisprogramma op te zetten. Daar wil Stichting Vrienden van Horison iets aan doen.


Hieronder lees je:

 • Hoe ons bestuur is samengesteld;
 • Wat onze doelstelling is;
 • Hoe we aan ons geld komen;
 • Hoe we het beheren en besteden.

Mis je iets of heb je hier vragen over? Neem gerust contact met ons op! Een kopie van onze statuten en huishoudelijk regelement zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Waarom wij broodnodig zijn

In Nederland hebben naar schatting ruim 190.000 mensen een diagnose in het autisme spectrum. 3% van de basisschoolkinderen heeft het, kopte het CBS vorig jaar. Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen anders. Er zijn veel verschillende vormen en je ziet het vaak aan de buitenkant niet. Autisme heeft niet alleen effect op het leven van mensen met autisme zelf, maar ook op dat van hun ouders, grootouders, broers, zussen, leerkrachten, hulp- en zorgverleners, etc. Daarom zijn veel mensen dagelijks op zoek naar informatie over autisme en hulp bij een leven met autisme. Die zoektocht kost veel mensen dagelijks veel kostbare tijd en energie. De hulpverlening aan mensen met autisme de samenleving jaarlijks vele miljoenen euro’s.


Wie is Horison?

Horison is het landelijke kenniscentrum voor Contactgericht Spelen en Leren in Nederland. De stichting is in 1998 opgericht door directeur Anneke Groot, zelf moeder van een zoon met autisme. Stichting Horison richt zich op:

 • informatie geven over CSL;
 • uitbreiden van de onderbouwing van de methode;
 • organiseren van cursussen, lezingen, studiedagen, workshops en ontmoetingsdagen;
 • ondersteunen van gezinnen en organisaties bij de toepassing van de methode, door middel van spelen, begeleiden en coachen.

Stichting Horison staat voor:

 • Een respectvolle, hoopvolle en speelse benadering van kinderen met autisme;
 • Het ondersteunen en verstevigen van ouders, zodat zij sterker worden in hun overtuiging van de mogelijkheden van hun kind(eren).

Horison wil het unieke karakter van Contactgericht Spelen en Leren (CSL) behouden, uitdragen en doorgeven aan alle ouders en professionals die geloven in de mogelijkheden van alle speciale kinderen.

Meer info: http://www.horison.nl


Algemene gegevens

Het bestuur van Stichting Vrienden van Horison bestaat uit:

 • Heidi Grifhorst (voorzitter)
 • Monique Tesselaar (secretaris, communicatie)
 • René Krabbenbosch (penningmeester)

Je neemt contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Rekeningnummer: NL69 TRIO 0212 1922 13

RSIN/fiscaal nummer:    8557 25266

Doelstelling

Stichting Vrienden van Horison zet zich in voor de ontwikkeling van kinderen met autisme, door voor meer gezinnen in Nederland de kennis over en toepassing van Contactgericht Spelen en Leren (financieel) mogelijk te maken. Alles wat wij doen heeft hiermee, in ruimste zin, verband of kan die ontwikkeling, kennis, of toepassing anderszins versterken.


Beleid en financien

Inzameling en beheer van geld

Onze acties zijn gericht op het inzamelen van geld via giften en donaties; subsidies, sponsorbijdragen en andere bijdragen van derden; door erfstellingen of legaten; uit door de stichting uitgeoefende activiteiten; of op andere wijze verkregen wordt. We beheren het geld dat we nodig hebben voor onze kernactiviteiten op onze betaalrekening. Daarnaast hebben we een rendementsrekening, om extra rendement te kunnen halen uit onze geiften en donaties. We houden niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van onze werkzaamheden en hebben geen winstoogmerk. Al het geld dat de stichting krijgt en heeft gaat rechtstreeks naar het doel dat we nastreven. Mocht de stichting ooit ophouden te bestaan, dan gaat ons geld (zoals in de statuten notarieel vastgelegd) naar een ANBI stichting met een soortgelijke doelstelling. Voor meer informatie verwijzen we naar ons financiele jaarverslag.

Financieel jaarverslag 2016.pdf


Bestedingsbeleid
Onze stichting verstrekt op schriftelijke aanvraag financiële bijdragen aan gezinnen. Meer hierover lees je op de pagina Ik zoek houvast .

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding van gemaakte onkosten.

Administratieve organisatie
De financiële administratie wordt gedaan door de penningmeester. Het boekjaar van de stichting is het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar en keurt deze goed. De stukken worden gepubliceerd op de website van de stichting.


Publicatieplicht
De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van deze website.